ABOUT US

2013

Financial report 2013 (in Dutch)

Verlies en Winst 2013
Inkomsten  EURO
Giften particulieren algemeen 2424
Giften fondsen/bedrijven algemeen 10088
Giften particulieren specifiek 0
Giften fondsen/bedrijven algemeen 0
Overige 0
  12512
Uitgaven  EURO
Bestuur 115
PR en marketing 0
Financiële kosten 19,34
Website 0
Stichtingskosten 0
Opbouw netwerk/research 1423,65
Overige kosten 50
Projecten
213 -1 Viet pride 1388,48
213-2 Cambodja Vana Hem 661,53
213-3 Cambodja RoCK 0
213-4 Myanmar Colors Rainbow 0
213-5 Filipijnen 401,89
  4059,89

 

Balans 31 dec. 2013
Activa (debet)  EURO
Vaste activa (grond, gebouwen) 0
Vlottende activa (voorraad, debiteuren) 0
Liquide middelen op 31/12/13 8452,11
8452,11
Passiva (credit)  EURO
eigen vermogen (langer dan een jaar) 5837,11
Vreemd lang vermogen (langer dan een jaar) 0
Vreemd kort vermogen (korter dan een jaar) *) 2615
8452,11
*) Drie projecten 2e termijn in 2014: Vietnam, Cambodja en Filipijnen